SERVICII DE CURIERAT RAPID PE INTREG TERITORIUL ROMANIEI

× Acasa Comanda Despre noi Contact

Termeni si conditii generale de furnizare a serviciilor poștale

 • Acasa
 • Termeni si conditii generale de furnizare a serviciilor poștale

Termeni si conditii generale de furnizare a serviciilor poștale ai Nemo Expres Logistic

S.C. NEMO EXPRES LOGISTIC SA, cu sediul social în Varteju, str. Unirii, nr. 11, cladire C5, biroul nr. 2, judetul Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucuresti, sub nr. J23 / 4187 / 2019, cod fiscal nr. RO31692750, având contul nr. RO 58 BTRL RONC RT02 1517 4101, deschis la Banca Transilvania, reprezentată de Dan Serbanescu, cu funcţia de Manager General, denumita in continuare FURNIZOR DE SERVICII POȘTALE.

Condiţii de acceptare a trimiterilor poştale, respectiv reguli pe care trebuie să le îndeplinească trimiterea poştală pentru încheierea ori executarea contractului de furnizare a serviciilor poştale.

Expeditorul este obligat să ambaleze și să sigileze corespunzător trimiterile poștale ce urmează a fi expediate. De asemenea, furnizorul de servicii poștale este obligat să atragă atenția expeditorului față de acest aspect în vederea ambalării și sigilării corespunzătoare a trimiterilor poștale.

Nemo Expres Logistic S.A. are obligaţia de a refuza colectarea trimiterilor poștale ambalate necorespunzător.

Expeditorul este obligat să ambaleze trimiterile poștale folosind un ambalaj intact și opac care să nu permită vizualizarea conținutului și care sa corespunda greutății, formei și naturii conținutului, cât și modului și duratei transportului.

Ambalajul trimiterilor poștale trebuie să protejeze conținutul împotriva deteriorărilor provocate de manipulările caracteristice operaţiunilor componente ale serviciilor poştale, cum ar fi preluare / încărcare / descărcare / sortare, putând fi realizat din cutii din carton, placaj, lemn, plastic, metal, ambalaje netipizate.

Expeditorul trebuie să respecte condițiile de ambalare stabilite prin contract de Nemo Expres Logistic SA și publicate, totodată, pe site-ul oficial www.nemoexpress.ro. De asemenea, Nemo Expres Logistic SA se obligă să atragă atenția expeditorului față de acest aspect în vederea ambalării și sigilării corespunzătoare a trimiterilor poștale. Furnizorul de servicii poștale are obligaţia de a refuza colectarea trimiterilor poștale ambalate necorespunzător.

Trimiterile poștale care conțin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, urmând a fi împachetate cu folie cu bule, polistiren antișoc sau alte materiale care atenuează șocul mecanic, și pe care să fie aplicată inscripția „Fragil”. Nemo Expres Logistic SA se obligă să recunoască și să respecte inscripțiile/etichetele aplicate de expeditor și să acorde o atenție specială în manipularea și depozitarea trimiterilor poștale în cauză.

Nemo Expres Logistic SA nu răspunde pentru eventualele pierderi totale sau parțiale, deteriorări, pagube pricinuite persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate ori celorlalte bunuri, provocate de vicii ascunse prin ambalare de către expeditor.

La colectare, în prezența expeditorului, furnizorul de servicii poștale verifică modul de ambalare, etanșeitatea ambalării și eventual siguranța sigiliului trimiterilor postale. La livrarea trimiterilor poștale către destinatar, furnizorul de servicii poștale este obligat să prezinte destinatarului, integritatea sigiliilor și benzilor adezive de sigilare a trimiterilor poștale. Totodată, furnizorul de servicii poștale va înștiința expeditorul în regim de urgență despre eventualele neconcordanțe la livrarea trimiterilor poștale catre destinatar.

Trimiteri poștale refuzate la colectare: Furnizorul de servicii poștale va refuza colectarea trimiterilor poștale în condițiile în care conținutul acestora este interzis la transport de către legile româneștisau decătre legislaţia statelor pe teritoriul cărora se prestează operaţiuni componente ale serviciilor poştale, şi a celor tranzitate de trimiterea poştală.

Trimiterile poștale nu trebuie să conțină:

 • obiecte care, prin natura lor sau prin ambalajul acestora, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau celorlalte trimiteri poștale;
 • ambalaje ce prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, respectiv obiecte care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent;
 • obiecte al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie și numai pe o porțiune de parcurs: arme, muniții, droguri, material exploziv/toxic/inflamabil;
 • obiecte pentru care sunt stabilite condiții speciale de transport, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare: opere de arta, antichități, aur, argint, pietre prețioase, produse perisabile, animale vii, etc.
 • etichete sau inscriptii vechi neîndepărtate.

Limita maximă admisă a rambursului este 5000 lei pentru persoane fizice și 10.000 lei pentru persoane juridice.

Moneda admisă în care se poate face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani în cazul serviciului Contra ramburs este leul.

Tipuri de trimiteri poștale: INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE.

Trimiteri poștale INTERNE: LOCO ȘI NAȚIONALE

Trimitere poștală LOCO – Trimitere poștală care urmează să fie livrată în România, în cadrul aceleași localități în care se află Clientul Expeditor.

Trimitere poștală NAȚIONALĂ –  Trimitere poștală care urmează să fie livrată în cadrul altei localități decât cea în care se află Clientul Expeditor.

Dimensiunea maximă a unei trimiteri poştale este de 60 cm pentru cea mai mare latură a sa. Greutatea maximă admisă a unei trimiteri poştale este de 31.5 kg.

Modalitățile concrete de depunere a trimiterii poștale:

 • Pentru persoanele fizice, comenzile pentru colectarea trimiterilor poștale se fac telefonic la numărul unic 021 9392 sau online pe site-ul www.nemoexpress.ro. După înregistrarea comenzilor, Nemo Expres Logistic SA va colecta de la adresa expeditorilor trimiterile poștale în termen de 24 de ore.
 • Pentru persoanele juridice, comenzile pentru colectarea trimiterilor poștale se fac telefonic la numărul unic 021 9392 sau online pe site-ul www.nemoexpress.ro. După înregistrarea comenzilor, Nemo Expres Logistic SA va colecta de la adresa expeditorilor trimiterile poștale în termen de 24 de ore.
 • Persoanele juridice și fizice pot depune trimiterile poștale în vederea livrării acestora către destinatari și la punctele de acces ale Nemo Expres Logistic SA.

Dovada depunerii la destinatar a trimiterilor poștale, în cazul persoanelor fizice se va face prin identificarea și prezentarea cartii de identitate (CI) a acestora, cu mentionarea seriei si numărului CI pe documentul de transport (AWB) – exemplarul care rămâne la furnizorul de servicii poștale pentru a face dovada confirmării de primire. În cazul persoanelor juridice, depunerea la destinatar se face prin aplicarea ștampilei și semnăturii reprezentantului persoanei juridice pentru a face dovada confirmării de primire.

Numărul minim sau maxim de trimiteri poştale care pot face obiectul serviciului poştal:

În cazul serviciului Publicitate prin poștă numărul de trimiteri poştale depuse la același punct de acces, în același timp, este de minimum 500 de trimiteri poştale.

În cazul celorlalte servicii poştale prestate de Nemo Expres Logistic SA, numărul de trimiteri poştale depuse la același punct de acces, în același timp, este de minim 1 şi maxim 100.

Nemo Expres Logistic SA asigură livrarea trimiterilor poștale pe întreg teritoriul României prin mijloace proprii și prin subcontractori. Nemo Expres Logistic SA asigură livrarea trimiterilor poștale internaționale prin intermediul altor furnizori de servicii poștale. Serviciul de livrari internationale este suspendat pentru o perioada nedeterminata. Vom reveni cu informatii imediat cum acesta va fi reintrodus in portofoliul NemoExpress.

Dovada identităţii/calităţii de reprezentant al expeditorului a persoanei care depune trimiterea poştală la punctul de acces deservit de personal va fi, în cazul persoanelor fizice, cartea de identitate sau pașaportul, iar în cazul persoanelor juridice va fi un mandat reprezentativ din partea expeditorului persoană juridică, însoțit de cartea de identitate și legitimația de serviciu a reprezentantului.

Modalități de plată – în lei, cu numerar sau transfer bancar.

Indicarea termenului de păstrare în vederea predării către destinatar a trimiterii poştale care nu a putut fi predată destinatarului

Expeditorul are obligatia de a comunica in mod exact si expres adresa corecta de livrare a clientului destinatar. In cazul in care clientul destinatar nu se află la adresa de livrare menționată în AWB, destinatarul va fi contactat telefonic, pentru a se încerca livrarea trimiterii poștale a doua oara în termen de 1 zi lucratoare de la data la care nu a fost gasit la adresa mentionata in trimiterea postala. Daca nici în aceasta situatie nu este posibila livrarea trimiterii postale, destinatarul nefiind gasit la adresa mentionata in trimiterea postala, acesta va fi avizat de sosirea trimiterii postale. In acest caz, destinatarul se poate prezenta la punctul de contact al furnizorului de servicii postale menționat in aviz, cu un act de identitate valabil. Trimiterea postala va fi pastrata la dispoziția destinatarului timp de 5 zile lucratoare, fara costuri suplimentare, termen calculat din ziua avizarii. Neprezentarea destinatarului in termenul mentionat anterior la punctul de contact in vederea ridicarii trimiterii postale va duce la returnarea acesteia catre expeditor.

Avizul trebuie să cuprindă, cel puţin următoarele:

 • data avizării destinatarului;
 • perioada de păstrare a trimiterii poştale la dispoziţia destinatarului;
 • denumirea, adresa şi programul de lucru cu publicul al punctului de contact de la care poate fi ridicată trimiterea poştală.

Obligația de avizare a destinatarului și de păstrare în vederea predării trimiterilor poștale nu subzistă în cazul trimiterilor poștale care fac obiectul serviciului Express.

Termenul de păstrare a trimiterilor poştale care nu au putut fi predate destinatarului şi nici returnate expeditorului:

 • Dacă în toate cazurile de mai sus trimiterea poștală nu poate fi livrată la destinatar, furnizorul de servicii poștale va anunța expeditorul (daca este posibil) pentru a fi returnată trimiterea poștala acestuia.
 • Termenul de păstrare a trimiterilor poștale care nu au putut fi predate destinatarului și nici returnate expeditorului este de 9 luni de la data preluării acestora de către furnizorul de servicii poștale. După expirarea acestui termen trimiterile poştale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului în proprietatea Nemo Expres Logistic SA.

 

Condiţii de calitate pe care urmează să le îndeplinească serviciile poştale

Furnizorul de servicii poștale are obligația de a prelua zilnic trimiterile poștale ale expeditorilor. Cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciului Express,timpul de livrare către destinatari a trimiterilor poștale este de minimum 1 zi și maximum 3 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poştale interne şi 7 zile lucratoare în cazul trimiterilor poştale internaţionale.

Termenul in care poate fi solicitata de expeditor sau integrator dovada privind depunerea/livrarea trimiterii poștale în cazul serviciului de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data colectării trimiterii poştale. Termenul în care furnizorul de servicii poștale va comunica dovada solicitată este de 5 zile lucrătoare. Valoarea maximă acceptată a valorii declarate este de 20000 RON în cazul trimiterilor poştale interne şi de 5000 EURO în cazul trimiterilor poştale internaţionale.

Nemo Expres Logistic SA furnizează serviciul de trimitere recomandată ale cărui particularități constau în oferirea unei garanții forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială ori deteriorare a trimiterii poştale înregistrate şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta.

Expeditorul poate solicita eliberarea dovezii privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar în termen de 9 luni de la data depunerii acesteia în rețeaua Nemo Expres Logistic SA Furnizorul are obligația de a transmite expeditorului dovada respectivă în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

Nemo Expres Logistic SA va returna, la adresa expeditorului, pe cheltuiala expeditorului (conform tarifelor indicate în oferta comercială), trimiterea poştală înregistrată care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre cauzele prevăzute de lege, în termen de minimum 1 zi și maximum 3 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale interne, respectiv în termen de 7 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale internaționale, termen care se calculează, după caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau a încercării de livrare.

Termenul de returnare a contravalorii trimiterilor poștale care fac obiectul serviciului Contra Ramburs este de 7 zile de la livrare, atat in cazul trimiterilor postale interne, cat si internationale.

Timpii de livrare a trimiterilor postale din cadrul serviciului Express sunt garantați, astfel:

 • 12 ore în aceeași localitate de pe teritoriul național;
 • 24 de ore între reședințele de județ și intrajudețean de pe teritoriul național;
 • 36 de ore între oricare alte două localităti de pe teritoriul national.

Nemo Expres Logistic SA nu prestează serviciul postal Express având ca obiect trimiteri poștale internaționale.

În cazul serviciului postal Confirmare de primire, confirmările de primire consemnate în documentul de însoțire, și anume, nota de transport cu numele destinatarilor trimiterilor poștale sau persoanelor autorizate, calitatea primitorului in raport cu destinatarul, semnătura acestora și data predării, sunt trimise expeditorului în termen de 5 zile de la livrare.

Furnizorul de servicii poștale va preda destinatarilor trimiterile poștale numai pe baza de semnătură de primire, iar documentul de însoțire al trimiterilor poștale confirmate, rămâne o perioadă de 18 luni la dispoziția expeditorului în arhiva furnizorului de servicii poștale.

Furnizorul de servicii poștale va informa prin mesagerie de tip sms sau email expeditorul despre eventualele adrese incomplete, greșite sau lipsa destinatarului imediat după constatarea acestora.

Expeditorul se obligă să indice în mod exact adresele de livrare a trimiterilor poștale. În cazul constatării de către furnizorul de servicii poștale ajuns la locul indicat de expeditor a faptului că adresa de livrare a trimiterilor poștale a fost indicată greșit sau nu corespunde cu locația destinatarului, furnizorul de servicii poștale va fi exonerat de răspundere în ce privește întârzierea livrării trimiterii poștale către destinatar și va depune diligențele necesare după ce contactează expeditorul, pentru a-i fi comunicată adresa corectă a destinatarului în scopul redirecționării trimiterii poștale la adresa corectă.

In conformitate cu prevederile OUG nr.13/2013 secretul trimiterilor postale este inviolabil.

Condiții de calitate:

 • norme tehnice de logistica privind transportul trimiterilor poștale;
 • termen de livrare de minimum 1 zi maximum 3 zile lucrătoare a trimiterilor postale interne, respectiv 7 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poştale internaţionale;
 • trimiteri postale in conditii “fragil”;
 • puncte de colectare postale fixa;
 • rapiditate, eficiență, promptitudine;
 • sistem de preluare si depunere a timiterilor poștale “door to door”, ușă în ușă (expeditor – destinatar).

Furnizorul de servicii poștale NEMO EXPRES LOGISTIC SA are implementat și menține un management al calității conform condițiilor din standardul ISO 9001, certificat din anul 2016 de către SRAC și are în vedere ca obiective strategice care decurg din politica în domeniul calității, următoarele:

– Imbunătățirea continuă a calității serviciilor, în scopul creșterii satisfacției clienților și îndeplinirii cerințelor acestora, în condițiile respectării cerințelor legale şi de reglementare aplicabile;

– Maximizarea eficacității și eficienței angajaților, prin dezvoltare profesională și stimulare a potențialului individual;

– Optimizarea nivelului de performanță, creșterea eficienței și vitezei de reacție a proceselor derulate în societate;

– Dezvoltarea de servicii rapide şi de calitate, apte să satisfacă necesitățile specifice ale clientilor;

– Prevenirea şi reducerea permanentă a eventualelor erori.

Pentru atingerea acestor obiective strategice s-au stabilit obiectivele măsurabile, precum:

 1. a) utilizarea eficientă a resurselor umane prin stabilirea unor criterii precise de evaluare și stimulare a personalului.
 2. b) analiza periodică a activităților societății prin efectuarea ședințelor operative de analiză a activităților.
 3. c) urmărirea satisfacerii clienților prin indicator de chestionare transmise și primite de la clienți, totodată și prin indicator calificativ obținut din raspunsurile de la clienți.

 Răspunderea contractuală a furnizorului faţă de expeditor:

Răspunderea față de utilizatori (expeditori/destinatari) pentru prestarea serviciilor poștale se stabilește potrivit contractelor încheiate cu utilizatorii, în condițiile prevăzute de OUG nr. 13/2013 privind serviciile poștale și de celelalte dispoziții legale în vigoare.

Răspunderea furnizorului de servicii poștale cu privire la orice pierdere, furt, distrugere totală sau parţială, ori deteriorare a trimiterii poştale, începe de la data colectării trimiterii poștale și se menține până la momentul livrării către destinatar.

Soluționarea reclamațiilor

a.) Dreptul de a reclama pierderea, deteriorarea, distrugerea sau furtul unei trimiteri poștale aparține atît expeditorului, cît și destinatarului. Reclamația va fi întocmită numai în scris și va cuprinde minim următoarele date:

– numele și adresa expeditorului;

– numele și adresa destinatarului;

– descrierea evenimentului reclamat.

b.) Termenul în care se poate formula reclamația este de 6 (șase) luni de la momentul colectării trimiterii poștale de către Nemo Expres Logistic SA.

Reclamațiile pot fi ori depuse personal (acordându-se număr de înregistrare petentului de către furnizorul de servicii poștale) sau trimise prin poștă (cu serviciul “confirmare de primire”, semnătura de primire constituind confirmarea primirii reclamaţiei) la Departamentul „Relații cu Clienții” al furnizorului de servicii poștale. De asemenea, se pot introduce reclamații telefonic unde vor primi numere de înregistrare în timpul convorbirii telefonice sau pe adresa de email office@nemoexpres.ro a furnizorului de servicii poștale Nemo Expres Logistic SA, acestea urmând să primească, de asemenea, număr de înregistrare tot prin intermediul poștei electronice.

În vederea soluţionării reclamaţiei, utilizatorul reclamant va trebui să descrie în cuprinsul reclamaţiei pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent reclamaţiei, să îşi formuleze pretenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii şi informaţiile necesare transmiterii despăgubirilor (în situaţia în care reclamaţia se va dovedi întemeiată), să anexeze la reclamaţie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copie a documentului care atestă plata serviciului poştal, a facturii emise de către furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale, copie a procesului verbal de constatare etc.) şi să pună la dispoziţie orice alte informaţii ce ar putea fi utile soluţionării reclamaţiei.

c.) Termenul de soluționare a reclamației este de 3 (trei) luni de la data la care reclamația a fost introdusă.

d.) Nemo Expres Logistic SA este exonerat de răspundere în următoarele situații:

 1. paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
 2. trimiterea a fost primită fără obiecții de către destinatar, cu excepția reclamațiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori partială a conținutului trimiterii poștale;
 3. paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forță majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepția tarifului de asigurare.
 4. Pagubele indirecte si beneficiile nerealizate nu se despăgubesc.

e.) Soluționarea reclamațiilor se va face de către persoanele desemnate din cadrul Departamentului Operational. Acestea au obligația să reconstituie întregul parcurs al trimiterii poștale în cadrul sistemului de transport al companiei și să stabilească cât mai exact posibil cauzele care au dus la deteriorarea, distrugerea sau pierderea trimiterii poștale. Pe toata durata desfășurării anchetei persoanele desemnate să se ocupe de investigație vor putea cere ajutorul oricărei persoane care a intrat în contact direct cu trimiterea poștală în cauză sau care are atribuții în cadrul Departamentului Operațional sau al sistemului de transport al furnizorului de servicii poștale.

f.) În soluționarea reclamațiilor se va ține cont de prevederile OUG nr. 13/2013 privind serviciile poștale, prevederi ce reglementează răspunderea pentru furnizarea serviciilor poștale;

g.) In cazul reclamațiilor soluționate favorabil, despăgubirile acordate de furnizorul de servicii poștale, pentru cazul trimiterilor poştale interne, se vor stabili după cum urmează:

1) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:

 • cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu contra ramburs;
 • cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu contra ramburs fără valoare declarată;
 • cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu contra ramburs;

2) în caz de pierdere ori distrugere parțială sau deteriorare:

 • cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poștale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
 • cu cota-parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poștale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
 • cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parțială, distrugere parțială sau deteriorare a trimiterilor poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

3) În cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, furnizorul de servicii poștale răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.

La sumele prevăzute la lit.g.) pct.1 și 2 se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamației prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

Pierderea completă a conținutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poștale.

În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

În afara despăgubirilor prevăzute la lit. g), pct.1, se restituie și tarifele încasate la depunerea trimiterii poștale.

În cazul neefectuării prestațiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poștale, nominalizate de expeditor prin indicații speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar față de tariful aplicabil pentru serviciul poștal standard.

În cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii poștale înregistrate, confirmată în scris de către destinatar, furnizorul de serviciu poștal are obligația întocmirii și punerii la dispoziția expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare

h.) Nerespectarea timpilor de livrare a trimiterilor poștale din cadrul serviciului Express il obliga pe furnizorul de servicii poștale să restituie utilizatorului serviciului poștal menționat, 5% din tariful achitat de acesta pentru fiecare 24 de ore de întârziere.

i.) Realizarea cu întarziere a serviciului „Schimbare Destinatie” îl obligă pe furnizorul de servicii poștale NemoExpress să restituie utilizatorului serviciului poștal menționat 5% din contravaloarea tarifului trimiterii postale pentru fiecare zi de întârziere până la finalizarea livrarii..

j.) Furnizorul de servicii poștale răspunde pentru trimiteri poștale internaționale corespunzător legislaţiei naţionale aplicabilă trimiterilor poştale interne.

k.) Pierderea completă a conținutului trimiterii poștale este echivalentă cu pierderea trimiterii poștale.

l.) După finalizarea anchetei se va întocmi un raport scris care va fi înaintat spre analiză directorului general. În raport vor fi cuprinse:

 1. prezentarea pe scurt a reclamației formulate;
 2. modul de desfășurare a anchetei;
 3. rezultatul anchetei.

m.) În cazul în care reclamația a fost soluționată favorabil, în raport se vor semnala și următoarele elemente:

 1. întinderea pagubelor;
 2. cauzele care au condus la producerea acestora;
 3. persoanele care sunt implicate în producerea acestora;
 4. gradul de vinovație al fiecăruia;
 5. măsurile propuse de a se lua împotriva acestora;
 6. despăgubirile propuse a fi acordate expeditorului sau destinatarului, după caz;
 7. termenul de despăgubire este de 5 zile de la comunicarea solutionarii reclamatiei, nedepașindu-se termenul de 3 luni prevazut de lege.
 8. mod de plată – acordarea despăgubirii în bani sau compensare în servicii poștale, numai dacă utilizatorul dorește acest mod de despăgubire, astfel, în cazul reclamațiilor întemeiate, expeditorul sau destinatarul, după caz, când acesta dorește ca despăgubire suma în bani, va fi despăgubit în vederea compensării prejudiciului, prin achitarea acestuia a sumei de bani rezultată ca despăgubire, numerar direct acestuia printr-un reprezentant al furnizorului de servicii poștale ce se va deplasa la domiciliul/sediul acestuia, cont bancar sau mandat poștal.

n.) Directorul general va analiza raportul și, in funcție de conținutul acestuia, va dispune formularea răspunsului către semnatarul reclamației precum și dacă se impune luarea masurilor disciplinare sau materiale împotriva persoanelor care se fac vinovate de deterioarea, distrugerea sau pierderea trimiterilor poștale.

o.) Utilizatorul în cauză poate înainta o plângere autorității de reglementareîn termen de un an de la depunerea trimiterii poștale, în cazul în care nu este mulțumit de rezultatul reclamației sale adresate furnizorului de servicii poștale. Plângerea înaintată autorității de reglementare va fi însoțită de dovada îndeplinirii procedurii reclamației prealabile. Nu se condiționează dreptul niciuneia dintre parți de a se adresa instanțelor judecătorești competente, în condițiile legii.

Administrator

Stanila Florian

Ai nevoie de ajutor? 021.9392
Aboneaza-te la newsletter