Termeni si conditii

Conditii generale privind furnizarea serviciilor postale
ale
NEMO PROD COM IMPEX S.R.L

Sediul:
Bucuresti , str.Reinvierii nr.2, sector 2.
Tel: 021/9392 ; fax: 021/457.59.08.
Nr .O.R.C. Bucuresti: J40/21424/1992

Reguli privind trimiterile postale

NEMO PROD COM IMPEX SRL are obligatia de a prelua zilnic
trimiterile postale ale expeditorului

Timpul de livrare catre destinatar a trimiterilor postale este de maxim
48 ore.

La preluare, in prezenta expeditorului, furnizorul de servicii postale
verifica modul de ambalare, etanseitatea ambalarii si eventual siguranta
sigiliului trimiterilor postale.

La predarea trimiterilor postale catre destinatar, furnizorul de servicii
postale este obligat sa prezinte destinatarului, integritatea sigiliilor si benzilor
adezive de sigilare a trimiterilor postale.

Totodata furnizorul de servicii postale va instiinta expeditorul in regim
urgent, eventualele neconcordante la livrarea trimiterilor postale postale catre
destinatar.

Confirmarile de primire consemnate in documentul de insotire a
trimiterilor postale si anume bonul contract cu: numele primitorilor
(destinatarilor), trimiterilor postale si ora de predare sunt trimise
expeditorului in termen de 24 ore.( la adresa indicata de expeditor sau la
adresa de email al expeditorului)

Furnizorul de servicii postale va preda destinatarilor trimiterile postale
numai pe baza de semnatura de primire si stampila în cazul destinatarul este
persoana juridica, iar documentul de insotire a trimiterilor postale confirmate
ramane 18 luni la dispozitia expeditorului in arhiva furnizorului de servicii
postale.

Furnizorul de servicii postale va informa telefonic expeditorul despre
eventualele adrese incomplete, gresite sau lipsa destinatarului in mod urgent
de la constatarea acestora.

Expeditorul este obligat sa ambaleze si sa sigileze corespunzator
trimiterile postale ce urmeaza a fi expediate, deasaemenea furnizorul de
serviici postale este obligat sa atraga atentia expeditorului fata de acest aspect
in vederea ambalarii si sigilarii corespunzatoare a trimiterii postale.

Expeditorul se obliga sa indice in mod exact adresele de livrare a
trimiterilor postale. In cazul constatarii de catre furnizorul de servicii postale ajuns la locul indicat de expeditor a faptului ca adresa de livrare a trimiterilor
postale a fost indicata gresit sau nu corespunde cu locatia destinatarului,
furnizorul de servicii postale va fi exonerat de raspundere in ce priveste
intarzierea livrarii trimiterii postale catre destinatar, si, va depune diligentele
necesare dupa ce contacteaza expeditorul, pentru ai fi comunicata adresa
corecta a destinatarului pentru a depune trimiterea postala la adresa corecta.

Totodata expeditorului ii revine obligatia de a reindica in mod exact si
expres adresa corecta de livrare a trimiterii postale catre destinatar.

In cazul cand destinatarul nu este gasit la domiciliu, destinatarul este
avizat, reavizat de sosirea trimiterii postale In acest caz destinatarul se va
prezenta la punctul de contact al furnizorului de servicii postale mentionat in
aviz, cu un act de legitimare valabil. Trimiterea postala este pastrata la
dispozitia destinatarului timp de 5 zile calendaristice.

Daca in toate cazurile de mai sus trmiterea nu poate fi executata, depusa
la destinatar deoarece destinatarul nu poate fii identificat, furnizorul de
servicii postale va anunta expeditorul pentru a fii returnata trimiterea postala
acestuia.

Termenul de pastrare a trimiterilor postale care nu au putut fi predate
destinatarului si nici returnate expeditorului este de 18 luni de la data
preluarii acestora de la punctul de acces.

Termenul de returnare a contravalorii trimiterilor postale care fac
obiectul serviciului Ramburs, este de 24 ore.

Timpii de livrare a trimiterilor postale din cadrul serviciului Express
sunt garantati, asfel:
a) 12 ore in aceeasi localitate de pe teritoriul national;
b) 24 de ore intre resedintele de judet si intr-judetean de pe teritoriul
national;
c) 36 de ore intre oricare alte doua localitati de pe teritoriul national.
Serviciul mandat postal pe suport hartie este serviciu postal a carui
particularitate consta in completarea unui formular in formă fizica pe baza
caruia se executa, conform indicatiilor expeditorului, transferul si remiterea
catre destinatar a unei sume de bani, fara nicio deducere.
Suma maxima aferenta transferului si remiterea acesteia catre
destinatar prin serviciul mandat postal pe suport de hartie acceptata de
furnizorul de servicii postale Nemo Prod Com Impex SRL este de 5.000 lei.
Remiterea sumei catre destinatar se efectueaza in numerar sau cont
bancar.
Termenul de remitere catre destinatar a sumei aferente mandatului
postal este de 48 de ore de la data depunerii la punctul de acces al furnizorului
de servicii postale sau de la ridicarea mandatului postal si suma aferenta
acestuia de la domiciliul expeditorului.
Remiterea se realizează la adresa destinatarului in cazul persoana fizica
indicata de expeditor sau direct in cont pentru persoane juridice.
In cazul cand persoana fizica nu este gasita la domiciliu, destinatarul
este avizat, reavizat de sosirea mandatului. In acest caz destinatarul se va
prezenta la punctul de contact al furnizorului de servicii postale mentionat in
aviz, cu un act de legitimare valabil.
Adresele, atat ale expeditorului cat si cea a destinatarului trebuie
să fie inscrise corect, complet şi citet, cu datele urmatoare:

a) Destinatar / Expeditor – nume şi prenume – pentru persoane fizice,
sau denumirea in clar, fără prescurtări pentru persoane juridice.
b) Denumirea arterei (cale, bulevard, strada, alee etc), numar de
imobil, numarul de bloc, scara de intrare, etaj, apartament si numarul
de telefon.
c) Codul postal si localitatea (pentru mediul rural se inscrie localitatea,
urmată de denumirea comunei din care face parte). Numele localitatii
de destinatie se inscrie cu majuscule.
d) Judetul sau sectorul
Mandatele postale prin care se remit sume in favoarea titularilor de
cont inscrisi la destinatar la datele aferente destinatarului se completeaza :
a) denumirea destinatarului;
b) codul de identificare fiscală sau codul unic de înregistrare;
c) adresa (strada, nr., cod poştal, localitate);
d) codul IBAN
e) denumirea agentului bancar si a filialei/sucursalei acestuia
Posibilitatea de a modifica datele de prezentare initiale ale mandatului
sau retragerea acestuia din circuitul postal inainte de achitare:
- in aceste cazuri expeditorul se prezinta la punctul de acces al
furnizorului de servicii postale la care s-a prezentat mandatul si se comunica
informatiile ce urmeaza a fi modificate (schimbarea adresei de destinatie,
schimbarea destinatarului, inapoierea sumei).

Cu un mandat se pot expedia sume destinate unui singur cont.
Mandatul postal pe suport de hartie este pastrat la dispozitia destinatarului
timp de 10 zile calendaristice.

Pentru serviciul de mandat postal pe suport hartie, furnizorul de servicii
postale raspunde cu intreaga suma depusa de catre expeditor.

In conformitate cu prevederile art.4 din Ordonanta de Urgenta
nr.13/2013 secretul trimiterilor postale este inviolabil.

Condiitii de calitate:
a) norme tehnice de logistica privind transportul trimiterilor postale
b) termen de livrare de 48 ore a trimiterilor postale
c) trimiteri postale in conditii “fragil”
d) ridicarea trimiterilor postale de la adresa expeditorului
e) puncte de colectare postale mobile
f) puncte de colectare postale fixa
g) rapiditate, eficienta, promptitudine
h) sistem de preluare si depunere a timiterilor postale postale “door to
door”, usa in usa (expeditor –destinatar).
Furnizorul de servcicii postale NEMO PROD COM IMPEX SRL are
implementat si mentine un management al calitatii conform conditiilor din
standardul ISO 9001, certificat din anul 2011 de catre SRAC si are in vedere
ca obiective strategice care decurg din politica in domeniul calitatii,
urmatoarele:

- Imbunatatirea continua a calitatii serviciilor, in scopul cresterii
satisfactiei clientilor si indeplinirii cerintelor acestora, in conditiile respectarii
cerintelor legale şi de reglementare aplicabile;
- Maximizarea eficacitatii si eficientei angajatilor, prin dezvoltare
profesionala si stimulare a potentialului individual;
- Optimizarea nivelului de performanta, cresterea eficientei si vitezei de
reactie a proceselor derulate in societate;
- Dezvoltarea de servicii rapide şi de calitate, apte sa satisfaca necesitatile
specifice ale clientilor;
- Prevenirea şi reducerea permanenta a eventualelor erori.
Pentru atingerea acestor obiective strategice, s-au stabilit obiectivele
masurabile, precum:
a) utilizarea eficienta a resurselor umane prin stabilirea unor criterii precise
de evaluare si stimulare a personalului.
b) analiza periodica a activitatilor societatii prin efectuarea sedintelor
operative de analiza a activitatilor.
c) urmarirea satisfacerii clientilor prin indicator de chestionare transmise si
prmite de la clienti, totodata si prin indicator calificativ obtinut din
raspunsurile de la clienti.

Raspunderea fata de utilizatori (expeditori/destinatari) pentru
prestarea furnizarii serviciilor postale se stabileste potrivit contractelor
incheiate cu utilizatorii, in conditiile prevazute de Ordonanta de Urgenta
nr.13/2013 privind serviciile postale si de celelalte dispozitii legale în vigoare.
1. Dreptul de a reclama pierderea, deteriorarea sau distrugerea unei
trimiteri postale apartine atat expeditorului cat si destinatarului. Reclamatia
va fi intocmita numai in scris si va cuprinde minim urmatoarele date:
- numele expeditorului
- numele destinatarului
- data la care a fost prezentata trimiterea
- numarul documentului de transport care a insotit expedierea
- dovada achitarii tarifelor de transport

2. Termenul in care se poate formula reclamatia este de 6 (sase) luni de la
data depunerii expedierii la unul dintre punctele de acces al furnizorului de
servicii postale.
Orice reclamatie trebuie sa fie ori depusa personal ( acordandu-se
numar de inregistrare petentului) sau trimisa prin posta ( cu serviciul
“confirmare de primire”) la Departamentul relatii cu clientii al furnizorului
de servicii postale. Deasemenea se pot introduce reclamatii telefonic sau pe
adresa de mail “ office@nemoexpres.ro “ a furnizorului de servicii postale
Nemo Prod Com Impex SRL, ce vor primii numar de inregistrare a fiecarei
reclamatii, prin acelas mod prin care s-a primit reclamatia.

3. Raspunderea furnizorului de servicii postale cu privire la orice
pierdere sau deteriorare incepe de la data prezentarii trimiterilor postale si
dureaza pana la momentul livrarii catre destinatar.

4. Termenul de solutionare a reclamatiei este de 3 (trei) luni de la data
la care reclamatia a fost introdusa.

5. Furnizorul de servicii postale este exonerat de raspundere in
urmatoarele situatii:
a) paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
b) utilizatorul nu are instalata o cutie postala care sa permita predarea
trimiterii postale sau aceasta nu asigura securitatea trimiterilor postale ori,
dupa caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor postale;
c) trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia
reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea
totala ori partiala a continutului trimiterii postale;
d) paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului
fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu
exceptia tarifului de asigurare.

Pagubele indirecte si beneficiile nerealizate nu se despagubesc.

6. Solutionarea reclamatiilor se va face de catre persoanele desemnate
din cadrul departamentului operational. Acestea au obligatia sa reconstituie
intregul parcurs al trimiterii postale in cadrul sistemului de transport al
companiei sis a stabileasca cat mai exact posibil cauzele care au dus la deteriorarea, distrugerea sau pierderea trimiterii postale. Pe toata durata
desfasurarii anchetei persoanele desemnate sa se ocupe de investigate vor
putea cere ajutorul oricarei persoane care a intrat in contact direct cu
trimiterrea postala in cauza sau care are atributii in cadrul departamentului
operational sau al sistemului de transport al furnizorului de servicii postale.

7. In solutionarea reclamatiilor se va tine cont de prevederile Ordonanta
de Urgenta nr.13/2013 privind serviciile postale, prevederi ce reglementeaza
raspunderea pentru furnizarea serviciilor postale.
8. In cazul reclamatiilor solutionate favorabil despagubirile acordate de
furnizorul de servicii postale se vor stabilii dupa cum urmeaza:

a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:

1. cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul
unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
2. cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul
unui serviciu de trimitere contra ramburs, pană în momentul livrarii la
destinatar;
3. cu intreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere poștală care face
obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, după livrarea acesteia
destinatarului, cand furnizorul de servicii poștale a omis incasarea
rambursului de la destinatar;
4. cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale
care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

b) in caz de pierdere ori distrugere partiala sau deteriorare:

1. cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata, inscrisa
in nota de inventar, pentru trimiterile postale depuse deschise, care fac
obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
2. cu cota-parte corespunzătoare greutatii lipsa din valoarea declarata, pentru
trimiterile postale depuse inchise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere
cu valoare declarata;
3. cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, in caz de pierdere
partiala, distrugere partiala sau deteriorare a trimiterilor postale care nu fac
obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata.
La sumele prevăzute ca despagubire se adaugă dobanda legala
penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamatiei prealabile
sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecata, indiferent care
dintre aceste momente intervine primul.
Nerespectarea timpilor de livrare a trimiterilor postale din cadrul
serviciului Express, il obliga pe furnizorul de servicii postale de a restituii
utilizatorului serviciului postal mentionat, 50% din tariful achitat de acesta.
Pierderea completa a continutului trimiterii postale este echivalenta cu
pierderea trimiterii postale.

In situatia in care expeditorul a declarat o valoare mai mica decat cea
reala, despagubirea este la nivelul valorii declarate.

In afara despăgubirilor acordate se restituie și tarifele incasate la
depunerea trimiterii postale.

9. Dupa finalizarea anchetei se va intocmi un raport scris care va fi inaintat
spre analiza directorului general. In raport vor fii cuprinse :

- prezentarea pe scurt a reclamatiei formulate
- modul de desfasurare a anchetei
- rezultatul anchetei

In cazul in care reclamatia a fost solutionata favorabil, in raport se vor
semnala si urmatoarele elemente:

- intinderea pagubelor
- cauzele care au condus la producerea acestora
- persoanele care sunt implicate n producerea acestora
- gradul de vinovatie al fiecaruia
- masurile propuse de a se lua impotriva acestora
- despagubirile propuse a fi acordate expeditorului sau destinatarului , dupa
caz.
- termenul de despagubire (5 zile de la comunicarea solutiei reclamatiei):
- mod de plata – acordare despagubirii in bani sau compensare in servicii
postale, numai daca utilizatorul doreste acest mod de despagubire, astfel, in
cazul reclamatiilor intemeiate, expeditorul sau destinatarul, dupa caz, cand
acesta doreste ca despagubire suma in bani, va fi despagubit in vederea
compensarii prejudiciului, prin achitarea acestuia a sumei de bani rezultata
ca despagubire, direct acestuia, intocmindu-se un proces verbal de
despagubire.

10. Directorul general va analiza raportul si in functie de continutul
acestuia va dispune formularea raspunsului catre semnatarul reclamatiei
precum si, daca este cazul luarea masurilor disciplinare sau materiale
impotriva persoanelor care se fac vinovate de deterioarea, distrugerea sau
pierderea trimiterilor postale.

11. Utilizatorul in cauză poate inainta o plangere autoritatii de
reglementare, in cazul ca nu este multumit de rezultatul reclamatiei sale
adresate furnizorului de servicii postale.
Plangerea inaintată autoritatii de reglementare va fi insotita de
dovada indeplinirii procedurii reclamatiei prealabile.
Nu se conditioneaza dreptul niciuneia dintre parti de a se adresa
instantelor judecatoresti competente, in conditiile legii.
Activitatea de furnizare a serviciilor postale a Companiei NEMO
PROD COM IMPEX SRL, este reglementata in principal de Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile postale, aprobata, cu
modificari si completari, prin Legea nr.187/2013 si prin Decizia presedintelui
A.N.R.C.T.I nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generala pentru
furnizarea serviciilor postale, modificata si completata prin Decizia
presedintelui A.N.C.O.M nr. 891/2009 si, ulterior prin Decizia presedintelui
A.N.C.O.M nr. 513/2013.

Prezentele Conditii generale privind furnizarea serviciilor postale sunt la
dispozitia utilizatorilor la fiecare punct de acces deservit de personal.

NEMO PROD COM IMPEX S.R.L.